วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 ก.ค. 2565 สร 0023.3/ว 3246 การรับฟังความเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2565 สร 0023.3/ว 3245 ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด้กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2565 สร 0023.3/ว 3244 การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2565 สร 0023.3/ว 3240 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2565 สร 0023.5/ว 3238 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม.2565 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือน มิ.ย.65) และไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. - ส.ค. 65) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2565 สร 0023.4/ว3233 แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลมาจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2565 สร 0023.5/ว469 แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม e-GP (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2565 สร 0023.4/ว3213 ส่งคู่มือประชาชน พลเมืองคุณภาพ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2565 สร 0023.3/ว 3223 ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2565 สร 0023.3/ว 3222 การส่งเงินสมทบสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2565 สร 0023.3/ว 3221 ขอความร่วมมือในการดเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2565 สร 0023.3/ว 3217 รายงานข้อมูลสรุปหลังปิดระบบการเข้าใช้งานบันทึกข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมว โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2565 สร 0023.3/ว 468 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2565 สร 0023.3/ว466 ประชุมทางวิชาการเรื่อง 5 ปี ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษา: บทเรียนความท้าทาย และปัจจัยสู่ความสำเร็จ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2565 สร 0023.5/ว 471 ขอแจ้งมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2565 สร 0023.5/ว 241 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2565 สร 0023.1/ว465 จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2565 สร 0023.1/ 8951 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2565 สร 0023.3/ว3199 ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็บระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2565 สร 0023.2/ว464 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ (ก.ท.จ.สุรินทร์) ครั้งที่ 6/2565 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest