วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 ต.ค. 2564 สร 0023.5/ 410 รายงานงบทดลองประจำปี 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2564 สร 0023.5/ว5372 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2564 สร 0023.5/ว5371 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท.ประจำเดือนกันยายน 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2564 สร 0023.2/ว5367 แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2564 สร 0023.2/ผวจ.ส่ง14184 การแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ (อบจ.สุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2564 สร 0023.2/ว5356 ประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2564 สร 0023.3/ 14255 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2564 สร 0023.3/ว732 ขอเชิญเข้าอบรมตามโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนแบบออนไลน์ประจำปี 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 สร 0023.3/ว5366 การแต่งตั้งกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอโนนนารายณ์ พนมดงรัก ศรีณรงค์) และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 สร 0023.3/ว5364 ประกาศผลการคัดเลือก "โณงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS)" โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "(Moral Development : MDS)" ที่ม (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 สร 0023.4/ว5363 การเตรียมการเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายก อบต (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 สร 0023.3/ 14156 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชี (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 สร 0023.3/ว5355 ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 สร 0023.5/ว728 ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 สร 0023.3/ว5357 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2564 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 สร 0023.5/ว729 การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 สร 0023.3/ว730 การประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 สร 0023.2/ 14114 แจ้งกำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 สร 0023.3/ว727 สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา) ในคราวการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2564 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2564 สร 0023.3/ว5348 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจนิเทศการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest